Giáo Trình Nguyên Lý Máy

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Nguyên Lý Máy, Lê Cung, PDF, 170 trang, 5 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/16tFPEAzxx9tOdlriSFhf_PbLbFdlZ1RT/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/16tFPEAzxx9tOdlriSFhf_PbLbFdlZ1RT/view[/linktai]