Giáo Trình Môn Học Thiết Kế Nhanh

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Môn Học Thiết Kế Nhanh, Kts.Phan Hữu Bách, PDF, 17 trang, 3 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1CFgMhf3dvpR_DnmUpU1heyKmjrahlI1N/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1CFgMhf3dvpR_DnmUpU1heyKmjrahlI1N/view[/linktai]