Giáo Trình Môn Học Nguyên Lý Máy

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Môn Học Nguyên Lý Máy, Diệp Bảo Trì, PDF, 116 trang, 10 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/164XGmvhfuRy-c4HqKs3xjVp3qVBsxyRj/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/164XGmvhfuRy-c4HqKs3xjVp3qVBsxyRj/view[/linktai]