Giáo Trình Chi Tiết Máy

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Giáo Trình Chi Tiết Máy, Nhiều Tác Giả, PDF, 187 trang, 12 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1DbV-_NLp0F6qZ3LB_-_ZGxseM9of0xHu/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1DbV-_NLp0F6qZ3LB_-_ZGxseM9of0xHu/view[/linktai]