Dạo Động Kỹ Thuật

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Dạo Động Kỹ Thuật, Ks. Thái Văn Nông & Ts. Nguyễn Văn Nhanh, PDF, 110 trang, 16 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/16aDg5u0cLUHo64JrIvZ1zKOCnrz_ug7U/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/16aDg5u0cLUHo64JrIvZ1zKOCnrz_ug7U/view[/linktai]