Cơ sở tự động học

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cơ sở tự động học, Huỳnh Thái Hoàng, PDF, 647 trang, 8 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1BQdjq-ufYp6kr2v10xkhmgaieUU3uGMr/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1BQdjq-ufYp6kr2v10xkhmgaieUU3uGMr/view[/linktai]