• Cơ Học Lý Thuyết (Tóm Tắt Lý Thuyết & Bài Tập Mẫu)

Cơ Học Lý Thuyết (Tóm Tắt Lý Thuyết & Bài Tập Mẫu)

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cơ Học Lý Thuyết (Tóm Tắt Lý Thuyết & Bài Tập Mẫu), Trịnh Anh, PDF, 71 trang, 450 KB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/18O5pNRz4hAips2sOVb4QJVo1StNe7c3k/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/18O5pNRz4hAips2sOVb4QJVo1StNe7c3k/view[/linktai]