Kiến thức cơ bản chế tạo Robocon

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Kiến thức cơ bản chế tạo Robocon, Nhiều Tác Giả, PDF, 20 trang,


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1_8yQUr2UJ7fGhXb2Z-Qh_XK-lGCna0y4/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1_8yQUr2UJ7fGhXb2Z-Qh_XK-lGCna0y4/view[/linktai]