• Cẩm Nang Cơ Khí (Nguyên Lý Thiết Kế) Tập 2

Cẩm Nang Cơ Khí (Nguyên Lý Thiết Kế) Tập 2

Mô hình phần tử hữu hạn cơ cấu trục khuỷu thanh truyền động cơ

Cẩm Nang Cơ Khí (Nguyên Lý Thiết Kế) Tập 2, P.I Orlôp, PDF, 598 trang, 96 MB


XEM VÀ TẢI VỀ:

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/11-ZT4yuLtmMsoE2C0SL6CtN9CTs4SneC/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/11-ZT4yuLtmMsoE2C0SL6CtN9CTs4SneC/view[/linktai]