• [Repack] Adobe Animate CC and Mobile Device Packaging CC 2018 18.0.2.126

[Repack] Adobe Animate CC and Mobile Device Packaging CC 2018 18.0.2.126

[Repack] Adobe Animate CC and Mobile Device Packaging CC 2018 18.0.2.126

Adobe Animate CC 2018, sự kế thừa của Flash Professional, là phương tiện mạnh mẽ để tạo hoạt hình và nội dung đa phương tiện. Cho phép bạn tạo các dự án tương tác biểu cảm được hiển thị với chất lượng tuyệt vời trên máy tính để bàn và các thiết bị khác nhau, bao gồm cả máy tính bảng và điện thoại thông minh, cũng như trên màn hình TV. Adobe Animate CC cũng cho phép bạn làm việc với raster, vector cũng như với đồ họa ba chiều bằng GPU. Cũng hỗ trợ truyền phát âm thanh và video hai chiều.

THÔNG TIN CHI TIẾT

Thông tin chung:

1. Installation in two clicks, you only need to disable the Internet connection (or use a firewall)
2. Creative Cloud application does not litter in the system - the minimum necessary for it remains
3. The program runs faster - using a master activator from Painter
4. All localizations are included, selected during installation (not available in silent mode)
5. The original installer is used, problems with other products are excluded.
6. Implemented the ability to select the installation location

Command line parameters:

-S or -S1 - hide the window with progress of unpacking temporary files
-S2 - show window with progress of unpacking temporary files
-S or -S1 or -S2 - required parameter

/ XPATH = "PATH" - specify the installation location. Default: C: \ Program Files \ Adobe \
Please note that due to the features of the official installer, "Adobe Animate CC 2018" will be added to the selected path, so in most cases you should choose C: \ Program Files \ Adobe

/ XDISABLENET = 1 - disable Internet connection for ~ 10 seconds to start installation

/ XVCR - install Visual C ++ Redistributable Package (necessary for program operation)

Example: INSTALL.EXE -S / XPATH = "C: \ Program Files \ Adobe" / XDISABLENET = 1 / XVCR

Thông tin bản cập nhật:

[2018.07.13]
- Обновлено: программа автозапуска
- Обновлено: Camera RAW до версии 10.4
- Обновлено: Adobe Animate CC 2018 до версии 18.0.2.126
- Обновлено: Visual C++ Redistributable Package до версии от 02.07.2018

[2017.12.13]
- Обновлено: Camera RAW до версии 10.1
- Обновлено: Adobe Animate CC 2018 до версии 18.0.1.115

[2017.10.22] - Релиз CC 2018
- Обновлено: программа автозапуска
- Добавлено: параметры командной строки
- Обновлено: Camera RAW до версии 10.0.0.92
- Обновлено: Adobe Animate CC 2018 до версии 18.0.0.107
- Обновлено: Visual C++ Redistributable Package до версии от 16.10.2017

[2017.06.14]
- Обновлено: Camera RAW до версии 9.10.1.60
- Обновлено: Animate CC 2017 до версии 16.5.0.100
- Обновлено: Visual C++ Redistributable Package до версии от 18.04.2017

[2017.04.03]
- Обновлено: Animate CC 2017 до версии 16.2.0.24
- Обновлено: Visual C++ Redistributable Package до версии от 10.03.2017

[2017.03.09]
- Обновлено: Camera RAW до версии 9.9.0.101

[2017.01.31]
- Обновлено: программа автозапуска
- Обновлено: Animate CC 2017 до версии 16.1.0.86
- Обновлено: Visual C++ Redistributable Package до версии от 25.12.2016

[2016.12.14]
- Обновлено: Animate CC 2017 до версии 16.0.1.119

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

[Repack] Adobe Animate CC and Mobile Device Packaging CC 2018 18.0.2.126
[Repack] Adobe Animate CC and Mobile Device Packaging CC 2018 18.0.2.126
[Repack] Adobe Animate CC and Mobile Device Packaging CC 2018 18.0.2.126
[Repack] Adobe Animate CC and Mobile Device Packaging CC 2018 18.0.2.126


TẢI VỀ PHẦN MỀM [Repack] Adobe Animate CC and Mobile Device Packaging CC 2018 18.0.2.126


Nguồn: KpoJIuK (repack.me)