SolidCAM 2005 Milling User’s Guide

Đây là cuốn giáo trình hướng dẫn chi tiết và rõ ràng cách sử dụng SolidCAM trong việc lập trình gia công phay. Nội dung cụ thể bao gồm các phần:
  • Machining Processes Table
  • Defining a new Machining Process
  • Job Templates
  • Default Sets
  • Parameters & Expressions
  • Using Machining Processes


Tên ebook:   SolidCAM 2005 Milling User’s Guide
Tác giả:        SolidCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh
Định dạng:   PDF
Số trang:      156 trang

Tải về giáo trình: Tại đây


Bản xem trước: