Khóa học SolidCAM: iMachining Training Course


Mục tiêu của khóa học này là hướng dẫn bạn cách sử dụng công nghệ iMachiningTM của SolidCAM để thực hiện các bộ phận khác nhau. Khóa học này bao gồm cả các khái niệm cơ bản cũng như các tùy chọn ít được sử dụng hơn và là một bổ sung cho Trợ giúp trực tuyến và tài liệu hệ thống khác. Để biết thông tin về các hoạt động Phay khác được áp dụng trong khóa học này, bạn có thể tham khảo Trợ giúp trực tuyến bên trong SolidCAM.
Thiết kế khóa học
Khóa học này được thiết kế xung quanh một cách tiếp cận dựa trên nhiệm vụ để đào tạo. Với các bài tập hướng dẫn, bạn sẽ học các lệnh và các tùy chọn cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ gia công bằng cách sử dụng cả iMachining 2D và iMachining 3D. Có những giải thích lý thuyết được nhúng vào các bài tập để cung cấp cho bạn tổng quan về các nguyên tắc và khả năng của iMachining.

Tên ebook:   SolidCAM iMachining Training Course
Tác giả:        SolidCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh
Định dạng:   PDF
Số trang:      338 trang

Tải về giáo trình: Tại đây
Files thực hành: Tại đây


Bản xem trước: