• [Abaqus Tiếng Việt] Phân tích truyền dẫn nhiệt và ứng suất nhiệt

[Abaqus Tiếng Việt] Phân tích truyền dẫn nhiệt và ứng suất nhiệt

Chuyên đề của tác giả hung-kcct giới thiệu về cách tạo model và phân tích truyền dẫn nhiệt và ứng suất nhiệt trong Abaqus/Standard.


Tải về: Tại đây


Bản xem trước: