• Khóa học InventorCAM: 2.5D Milling Training Course

Khóa học InventorCAM: 2.5D Milling Training Course


Mục tiêu của khóa học này là hướng dẫn bạn cách sử dụng InventorCAM để chế tạo các bộ phận khác nhau áp dụng công nghệ Phay 2.5D. Khóa học này bao gồm các khái niệm cơ bản về gia công InventorCAM 2.5D và là một bổ sung cho tài liệu hệ thống và trợ giúp trực tuyến. Khi bạn đã phát triển một nền tảng tốt về kỹ năng cơ bản, bạn có thể tham khảo trợ giúp trực tuyến để biết thông tin về các tùy chọn ít được sử dụng hơn.
 
Thiết kế khóa học
Khóa học này được thiết kế xung quanh một cách tiếp cận dựa trên nhiệm vụ để đào tạo. Với các bài tập hướng dẫn, bạn sẽ tìm hiểu các lệnh và các tùy chọn cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ gia công. Các giải thích lý thuyết được nhúng vào các bài tập này để cung cấp tổng quan về khả năng Phay InventorCAM 2.5D.

Tên ebook:   InventorCAM: 2.5D Milling Training Course
Tác giả:        InventorCAM LTD.
Ngôn ngữ:    Tiếng Anh
Định dạng:   PDF
Số trang:      320 trang

Tải về giáo trình: Tại đây
Files thực hành: Tại đây


Bản xem trước: