Mô phỏng quả bóng rơi vào nước - Abaqus

Ở Model này phương pháp CEL (Coupled Eulerian-Lagrangian) được sử dụng để mô phỏng quá trình thay đổi của mặt nước khi có quả bóng rơi vào.

 Video:



Tham khảo từ ccp3d.ru