• Mô phỏng 2D quá trình cắt kim loại orthogonal trên Abaqus

Mô phỏng 2D quá trình cắt kim loại orthogonal trên Abaqus

Ở Model này phần mềm abaqus được sử dụng để mô phỏng 2D quá trình cắt và đánh giá sự biến đổi về ứng suất dư và nhiệt độ trên bề mặt của lưỡi dao cũng như phôi.


 Ứng suất dư:

Nhiệt độ:
Có tham khảo từ cccp3d.ru