Bài giảng CAD/CAM/CAE - Ts. Nguyễn Huy Ninh


Tên ebook:  Bài giảng CAD/CAM/CAE
Tác giả:       TS. Nguyễn Huy Ninh
Ngôn ngữ:   Tiếng Việt
Định dạng:  Powerpoint
Số trang:     100 trang
Nội dung chính:
-         Thiết kế sản phẩm với sự trợ giúp của CAD
-         Công nghệ CNC
-         Một số đặc trưng của máy  CNC
-    Các dạng điều khiển số
-    Những khái niệm cơ bản về lập trình trên máy CNC
......

Tải về (Google Drive): Tại đây


Bản xem trước 5 trang: